Översikt

Konsumenter som handlar online löper sällan för förhöjd risk i transaktionen. Av handelsparterna är det oftast säljaren som lämnat möjligheten öppen för handel med falska personuppgifter.

Orsakerna till den något låga autentiseringsnivån för konsumenter varierar: Det kan handla om handlarens hantering av personuppgiftsbestämmelser eller annan juridisk motvind, om vilja att hålla låg tröskel inför fullföljandet av affären, eller kanske helt enkelt ovetskap. Betalningsleverantören har i huvudsak två risker att hantera:

  • Tekniskt låg datasäkerhet
  • Konsumentens upplevda krånglighet vid autentisering

Dessa risker är såklart bra att minimera, och det finns lyckligtvis goda medel att tillgå för att bevara både hög datasäkerhet och hög användbarhet.

Rådande lag och praxis beträffande onlinebetalningar är ibland svårtolkad och täcker i nuläget inte samtliga onlinetransaktioner. Till exempel är fakturaorder som initieras online bristfälligt reglerad. Safe Pay-certifikatet garanterar att betalning online blir en trygg transaktion för båda parter.

Vad är Safe Pay? 

Safe Pay-certifikatet intygar betalningslösningens trygghet, främst i trygg hantering av konsumentens personuppgifter. Certifierad handlare känns igen vid Safe Pay-symbolen på sin sida samt vid listning längst ner på denna sida. När du handlar hos Safe Pay-certifierade handlare ser du enkelt att handlaren tar din personuppgiftsintegritet på allvar, samt att denne har vidtagit åtgärder för att försvåra för bedrägeri.

Vad innebär Safe Pay-certifiering?

Safe Pay-certififkatet fokuserar sig primärt på hur data processeras
Certifieringen fokuserar på hantering av personuppgifter, samt datasäkerhetsnivån av involverade system och processer. För utfärdande av certifikat krävs följande:

  • Korrekt insamling av personuppgifter
  • Tillförlitlig autentisering av köpare
  • Trygg möjlighet till uppdatering av personuppgifter
  •  God intern datasäkerhet i onlinebutiken
  •  Regelrätt förvaltning av insamlade personuppgifter

Vem utfärdar Safe Pay-certifikat?

Qvik Oy genomför certifieringen tillsammans med fakturerande verksamhet, och utfärdar certifikat till denne då kravnivån uppfyllts. Qviks roll är att agera oberoende specialist i lösningar för onlinebetalning. Qvik besitter flera års djup erfarenhet av utveckling av online-betalningslösningar. Mer information om Qvik hittar du på http://www.qvik.fi.

Hur länge är Safe Pay i kraft? 

Certifikatet är i kraft ett kalenderår. Certifikatet bör förnyas ifall det sker större förändringar i systemet eller processerna.

Safe Pay certifierade aktörer 2023

  • Paytrail
  • Maksuluotto
  • Collector / Walley